Senior i Lardal


Velkommen til Eldreportalen
Her finner du informasjon om Eldrerådet samt en samling av linker til informasjon som vi tror kan være nyttige for deg som er eldre.

Eldrerådet
Eldrerådet velges av kommunestyret for 4 år av gangen (følger kommunestyreperioden). Det sittende eldrerådet (2011 - 2015) i Lardal består av følgende personer:

Aslaug Evju   
Randi Røstad   
Inger Hellerud   
Svein  Sandbekk    
John Arne Hellingsrud

Lov 1991-11-08 nr 76 om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner fastslår at det skal være et eldreråd i alle kommuner. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår, og kan også selv ta opp saker som angår eldre i kommunen. Protokollen fra møtet i eldrerådet skal følge saksdokumentene til det/de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken. Publikum kan henvende seg direkte til medlemmene av eldrerådet med spørsmål/saker som ønskes tatt opp til behandling.


Samfunn

Lov om kommunale og fylkeskommunele eldreråd
Anstendighet
Statens seniorråd - et rådgivende organ i seniorpolitikken
Vi over 60
Seniornett


Offentlige tjenester

Bostøtte
Pensjonsreformen
Norge.no med informasjon

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom