Forslag til reguleringsplan Krokbakk i Svarstad sentrum - offentlig ettersyn
Lardal formannskap behandlet i møte 19.09.2017 forslag til reguleringsplan – nytt fortau langs Fv. 221 – Krokbakk, og gjorde følgende vedtak: «Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/mfl. Krokbakk legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 6 uker, dvs. innen 3. november.»

 

Forslaget sendes nå ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 3. november.

 

Høringskommentarer sendes:

via e-post: postmottak@lardal.kommune.no
evt.
Pr post til: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad

Spørsmål kan rettes til fungerende kommunalsjef Finn Roar Bruun, tlf 33 15 52 00.

Planbeskrivelse Krokbakk Svarstad

Plankart Krokbakk Svarstad

Planbestemmelser Krokbakk Svarstad

ROS Krokbakk Svarstad

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom