Høring - forskrift langtidsopphold sykehjem eller bolig heldøgnstjenester


Høring- forslag til forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Lardal kommune sender på høring forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer som tydeliggjorde retten til langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns omsorg. Samtidig har Stortinget besluttet at det skal føres ventelister på opphold.

I påvente av statlig forskrift med tildelingskriterier som er forventet å komme i 2019, har kommunen plikt til å vedta en midlertidig kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Vedlagt følger forslag til forskrift for Lardal kommune som tydeliggjør gjeldende rett. Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. For slike tilfeller har Stortinget besluttet at kommunen skal fatte et ventevedtak og sette pasienten på venteliste for opphold.

Alle interesserte inviteres til å komme med skriftlige innspill innen 20. mars 2017. Høringssaken er også tilgjengelig på Lardal kommune sine nettsider.

Dokument til høring:
Forslag til forskrift

Høringsinnspill sendes:
E-post: postmottak@lardal.kommune.no
Post: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad

Frist
Uttalelse sendes innen 16.03.17.

Spørsmål kan rettes til
Lardal kommune
v/Kristine Borvik - Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom