Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 4 millioner kroner til fiberutbygging fra Bommestad til Svarstad


Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir Larvik og Lardal kommuner 4 millioner kroner øremerket bredbånd til kommunal infrastruktur. Disse vil inngå i realiseringen av fiberutbygging fra Bommestad til Svarstad.

Totalt vil hele strekningen koste om lag 6,7 millioner kroner. Med Larvik kommunes allerede bevilgede 2 millioner kroner til egenkapital i 2016-budsjettet er prosjektet nær en fullfinansiering. 

Når kommunene er slått sammen vil det være sentralt for et likeverdig tjenestetilbud med høy kvalitet at det er tilstrekkelig bredbåndskapasitet i det kommunale nettet. I nåværende Lardal kommune er det ikke tilstrekkelig infrastruktur og det som finnes er leid av private aktører. For at tjenestetilbudet skal bli likeverdig for alle ansatte, elever og innbyggere i ny sammenslått kommune er det derfor avgjørende at det finnes en felles infrastruktur for fiber.

Avstanden mellom de to nåværende kommunesentra Larvik og Svarstad er om lag 45 km. I dag er det ikke fysiske fiber-/ bredbåndslinjer mellom de to kommunesentra. Nåværende Larvik kommune har et godt utbygd fibernettverk der de aller fleste tjenestesteder er knyttet sammen. Det finnes 110 lokasjoner i Larvik kommune tilknyttet kommunens heleide fibernett, driftet av kommunens IT-avdeling. Unntaket er langs Numedalslågen til tettstedene Kvelde og Hvarnes i nåværende kommune. På denne strekningen finnes det flere pumpestasjoner, høydebasseng og andre kommunale bygg som det er sterkt ønskelig å få tilkoblet allerede eksisterende fiber. Videre nordover i Lågendalen og inn i nåværende Lardal kommune er det heller ikke fiber-/ bredbåndslinjer.

18,5 millioner til kommuner i Vestfold som slår seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir totalt 18,5 millioner kroner i tilskudd til kommuner i Vestfold som skal slå seg sammen.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Det ble lagt vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

- Kommunene i Vestfold har gått foran i kommunereformen. Det går fra 14 til 6 kommuner i fylket. Tilskuddene til sammenslåingene i Vestfold vil hjelpe kommunene med å bygge noe nytt, og vil binde de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom