Praktisk informasjon i forhold til flom


Bor du utsatt til må du rydde kjellere og lave etasjer, sjekk opp rister og sluk og sikre ting som kan flyte avgårde, rundballer og annet som kan ta løs og flyte med strømmen.

Pass på avløp
Det er viktig at avløp, stikkrenner og kulverter holdes åpne, slik at vannet kan renne vekk. Det bør kontrolleres jevnlig, og alle bør følge med på det som skjer på egen eiendom. Gode forberedelser kan hindre flomskader.

Publikum bør holde seg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Privatpersoner som vil sikre sin eiendom mot flom, kan bruke presenninger og sand til å bygge flomvern.

Bistand fra Brann- og redningstjenesten må bestilles via telefon 04110.

Dersom skade skjer må en dokumentere skaden og ta kontakt med eget forsikringsselskap.

Vannforsyning
Fare for forurensing av drikkevannet er til stede.

Hvis du er tilkoblet kommunalt nett er det kommunen som har ansvar for å levere rent drikkevann. Kommunens vannverk har borebrønner som er sikret for inntrenging av fremmedvann. Hvis det oppstår brudd på hovedvannledning vil det være fare for forurensing. Kommunen vil da straks varsle berørte abonnenter om dette.

Har du privat vannforsyning må du selv ha kontroll med at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Mange husstander i området har egen vannforsyning fra brønn, eller inntak fra innsjø eller bekk. Slike vannkilder er sårbare dersom det oppstår flom eller andre hendelser som kan forurense vannkilden.

Dyrevelferd for husdyr
Oversvømmelse, stengte veier og broer kan være en utfordring for husdyr. Det er spesielt viktig å ha oversikt over

  • situasjonen for beitedyr, spesielt på inngjerdet mark med muligheter for innestenging
  • strømbrudd til bygninger hvor dyr oppholder seg
  • forurensing av fôr og beitemark
  • framkommelighet og tilgang på fôr

Planteproduksjon på friland
Fare for forurensing med flomvann som kan utgjøre helsefare når det spises.

Fôr
Skade på rundballer, forurenset flomvann og fuktighet kan forringe kvaliteten på fôret.

Se også:

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/flomsituasjonen_og_ekstremvaeret_petra.20395

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom