Søk om midler til nærmiljøtiltak i Lardal!


For å fremme bolyst, aktivitet og engasjement har kommunestyret vedtatt å sette av en pott for 2017 til nærmiljøtiltak. Benytt denne unike muligheten til å søke!  Velforeninger, lag, foreninger, interessegrupper og andre oppfordres til å søke. Dugnadsinnsats vil bli vektlagt ved prioritering og tildeling av midler.

Det kan gis støtte til tiltak som:

- styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)

- stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring

- har en åpen og utadrettet profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet

- er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende

- gjelder varige tiltak og utstyr som varer i flere år

 

Det gis ikke støtte til:

- saker som gjelder enkeltpersoner

- tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen

- saker som er under politisk behandling

- lokaler og arrangementer

- ordinære driftskostnader

 

Velforeninger, lag, foreninger, interessegrupper og andre oppfordres til å søke. Dugnadsinnsats vil bli vektlagt ved prioritering og tildeling av midler. Dersom tiltaket ønskes gjennomført på kommunal grunn (eks. badeplass, lekeplass osv.), må Lardal kommune kontaktes for uttalelse.

Dersom det søkes om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Lardal kommune forutsetter at tiltakene gjennomføres i henhold til lover og regler.

Søknaden sendes postmottak@lardal.kommune.no og merkes nærmiljømidler.

Vedlegg til søknaden:

- Kart over området, gjerne også tegning/skisse og bilder
- Budsjett for tiltaket

Kart på internett:
Her finner du situasjonskart: http://www.kommunekart.com/

Nærmiljømidlene tildeles etter søknadsfristene 1. mai og 1. september 2017.

Søknader behandles av prosjektgruppa Krafttak for Svarstad.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom