Status prosess kommunesammenslåing Larvik og Lardal


Lardal og Larvik kommuner har startet det store og viktige oppdraget med å forberede og legge et godt grunnlag for en ny kommune fra 1.1.2018. Dette er et stort og omfattende prosjekt som nødvendigvis tar tid.

Kommunevåpen Lardal og Larvik

Det er opprettet en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til ny kommune, og består av 5 folkevalgte fra Lardal og 7 folkevalgte fra Larvik. 

Partssammensatt utvalg er etablert og består av fellesnemndas 12 medlemmer og 4 medlemmer fra arbeidstakersiden, to fra hver av kommunene. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, herunder ansettelse av øverste administrative ledelse.

Fellesnemnda har opprettet ulike prosjektgrupper med mandat å kartlegge likheter og ulikheter i kommunen pr. i dag. Disse skal levere rapporter med forslag til videre prosess innen utgangen av november 2016.

Det skal ansettes prosjektleder/ny rådmann, stillingen er utlyst med søknadsfrist i slutten av oktober. Det er også utlyst stilling som prosjektleder arkiv og stilling som kommunikasjonsrådgiver i forbindelse med sammenslåingen.

Informasjonskanaler vil utarbeides når prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver er på plass. Det er en målsetting om å informere underveis i hele prosessen.

 

Felles politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal-Larvik

Det er fremforhandlet en felles politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal – Larvik. Denne plattformen inneholder føringer og prinsipper for sammenslåingsprosessen.

I plattformen står det blant annet:

Kommunenavn og symboler:

Kommunens navn er Larvik kommune.

Kommunesenteret er Larvik by.

 

Mål for den nye kommunen:

 • Gode tjenester med tilstrekkelig bredde og kapasitet
 • Sterke fagmiljøer og relevant kompetanse
 • Gevinster som følge av økt effektivitet og stordrift benyttes til bedre tjenester
 • Distanse mellom forvaltere og innbyggere for å ivareta objektivitet
 • Lokal identitet med nærhet til basistjenester og tettstedsutvikling
 • Aktivt lokaldemokrati med gode medvirkningsprosesser
 • Befolkningsvekst og økt antall arbeidsplasser

Tjenester

Den nye kommunen skal legge til rette for sentral styring, ledelse, planlegging og administrasjon, men med lokal utføring av tjenestene.

Innbyggerne i Lardal skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester nær der de bor. Lokal forankring og tjenesteutøvelse er viktig for fleksible og brukervennlige løsninger og godt samspill med pårørende og frivillig sektor.

I den nye kommunen skal følgende tjenester opprettholdes i tidligere «Lardal»:

 • Lardalskolen og SFO
 • De kommunale barnehagene i Styrvoll og Svarstad
 • Sykehjemmet
 • Hjemmetjenester skal fortsatt gis med utgangspunkt i Svarstad
 • Helsestasjonstjenester og legetjenester skal gis lokalt i Svarstad
 • Det skal være bemannet bibliotek i Svarstad
 • Det skal ytes NAV tjenester lokalt i Svarstad
 • Det skal være kulturtjenester og kulturtilbud lokalt
 • Drift av teknisk sektor, vaktmestere og renhold skal styres sentralt, men utføres lokalt med utgangspunkt i det omfang som ytes i dag
 • Kildesorteringsanlegget i Svarstad skal videreføres

Det skal etableres et kommunalt servicekontor i Svarstad, for å ivareta innbyggerne i Lardal sin kontakt med kommunen. Dette servicekontoret skal være et kontaktpunkt for innbyggerne, skal inneha kommunale funksjoner ut fra den nye kommunen – som f.eks. areal- og byggesak, landbruksrådgivning, NAV-tjenester.

 

Ansattes rettigheter

Det er lagt til grunn at ingen ansatte skal bli sagt opp som følge av sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner. Tillitsvalgte i begge kommunene skal gis en aktiv rolle i prosessen, blant annet for å sikre at ansatte blir godt ivaretatt.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom