Vil du bli verge?


Holder henderFra 1. juli i år overtar Fylkesmannen ansvaret for 2 300 vergesaker i Vestfold. Samtidig blir kommunenes overformynderi lagt ned. Alle verger og hjelpeverger fortsetter som i dag, og det er behov for flere.

Fra 1. juli 2013 blir fylkesmannsembetene ny lokal vergemålsmyndighet. Det vil si at Fylkesmannen blir førsteinstans i vergemålssaker, og overtar alle oppgaver som overformynderiet i kommunene har i dag. Alle vergene og hjelpevergene fortsetter som før. Det er også behov for nye verger. Du kan bli verge hvis du liker å jobbe med mennesker, og har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave. Arbeidet vil normalt bli godtgjort.
Som fast verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som ikke klarer å ivareta egne interesser, og hjelpe dem med å delta fullt ut i samfunnet på lik linje med andre. Det kan blant annet være å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Andre viktige oppgaver for en verge kan være å sørge for

  • trygge og forutsigbare rammer
  • at personen under verge blir hørt
  • at rettssikkerheten og interessene hans/hennes blir tatt hånd om på en god måte

Du får godtgjøring for oppgaven som fast verge. Hvor mange oppdrag du vil ha, bestemmer du selv - fra ett enkelt oppdrag til en fulltidsjobb. Vergene må være voksne, kunne vise vandelsattest og ikke ha negativ kreditthistorie.
Fylkesmannen får et særskilt ansvar for å følge opp vergene gjennom opplæring, veiledning og bistand slik at de kan utøve sitt verv på en forsvarlig måte.

Hvis du kunne tenke deg å bli verge, eller ønsker mer informasjon for å finne ut om dette kan være noe for deg, så kan du sende en epost til fmvepost@fylkesmannen.no. Vi har behov for å få vite ditt navn, telefonnummer på dagtid, postadresse og hva som er ditt yrke eller din tittel. Fylkesmannen i Vestfold vil så ta kontakt med deg.
Du finner mer informasjon på Vergemålsportalen www.vergemal.no.
Kontaktperson hos Fylkesmannen: Prosjektleder Lars Gustavsen, telefon 33 37 11 52. fmvelag@fylkesmannen.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom