Fungerende rådmann Britt Helen Lie


 

Kommunalsjef Britt Helen Lie

Telefon kontor 33 15 52 02
Mobil 411 00 156
Epost fungerende rådmann: britt.lie@lardal.kommune.no  

 

 

Rådmannens oppgaver og myndighet

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.

  1. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
  2. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.
  3. Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

 

Organisering

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmannen og 3 kommunalsjefer utgjør kommunens strategiske ledelse.

Strategisk ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av organisasjonen, utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av sektorene.

Kommunalsjefene har det overordnede ansvar for sine sektorer.

Enhetslederne utgjør kommunens faglige og operative ledelse. Enhetslederne utøver, på vegne av kommunalsjef, økonomi, personal- og faglig ledelse i egen enhet.

Fellestjenester består av servicetorg, IKT, HR/Personal.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom