Innbyggerinitiativ


Retningslinjer for framsetting og behandling av forslag etter kommunelovens § 39a om innbyggerinitiativ

Hva er et innbyggerinitiativ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Lardal kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt. Forslaget kan fremmes elektronisk via kommunens hjemmeside (Min sak) eller manuelt via vanlig postgang. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget. 

Fremsetting av forslag

Hvem kan benytte seg av initiativretten
Initiativretten kan benyttes av innbyggere i Lardal kommune. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Krav om støtte til forslaget
Forslag kan fremmes hvis 2% av innbyggerne, alternativt  300 innbyggere, bosatt i Lardal kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget. De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.

Forslagets innhold
Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at kommunestyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.

Tidligere behandlet forslag
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode.

Her sier kommuneloven § 39a følgende:

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har:

a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.
Kommunestyret tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

Krav til formulering
Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at kommunestyret skal ta stilling til. Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for kommunestyret å vedta forslaget slik det fremstår.

Informasjon om initiativtaker og kontaktperson
Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker(e), samt navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-post adresse på kontaktperson.

Hvor sendes forslaget
Forslaget med underskriftsliste sendes Lardal kommune
•enten elektronisk via kommunens hjemmeside
•eller manuelt via posten til: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad

Behandling og oppfølging av forslag 

Rådmannens behandling av mottatte forslag
Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for kommunestyret så raskt som mulig. Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Kommunestyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises. Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for kommunestyret til avgjørelse.

Kommunestyrets behandling av mottatte forslag
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav. Kommunestyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Oppfølgning
Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

Klage
Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom