Innsynsrett og offentlighet


Innsynsrett

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndigheten foretar seg.

Den viktigste loven er kanskje Personopplysningsloven, som blant annet gir rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at:

«Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg. Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte, eller bare be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig!» (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo).

Også andre lover er viktige for å ivareta i.nnsynsretten, herunder forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle).

I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere "meroffentlighet". Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet:

"Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning".

Nettsidene som det linkes til nedenfor viser mer om innsynsretten som du har.
Personvernsnemda
Mer om personvern
Mer om retten til generelt innsyn
Mer om retten til individuelt innsyn

 

Offentlighet i forvaltningen
– litt informasjon om publisering av inn- og utgående post

Lardal kommune er opptatt av god informasjon og åpenhet i forhold til innbyggerne og forvaltningen. Som et ledd i dette blir bl a innkommende og utgående post daglig lagt ut/publisert på postjournalen på kommunens hjemmeside.

Dette betyr at både Lardals innbyggere og alle andre kan lese alle dokumenter som blir lagt ut på postlistene. Enhver kan kreve å få gjøre seg kjent med innholdet i et offentlig dokument i en bestemt sak.

Alle dokumenter er i utgangspunktet offentlige når de er ferdigbehandlet og eventuelt avsendt fra kommunen, med mindre de unntas i henhold til lov. Kommunen kan i enkelte tilfeller benytte IP-kode (ikke publisere i fulltekst) på brev fra privatpersoner, hvis brevet inneholder opplysninger av personlig/privat karakter.

Slike dokumenter kan likevel utleveres til alle som ber om innsyn, og det kan derfor være greit å være klar over dette når man skriver et brev til kommunen eller annen offentlig instans.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom