Vedtak om sammenslåing


Lardal kommunestyre vedtok i møte 12.11.15 med 11  mot 6  stemmer at  forslag til søknad om å slå sammen Lardal og Larvik kommuner godkjennes.

Slik ble kommunestyrets endelige vedtak i møtet 12.11.15:

  1. Det søkes om at Lardal kommune slås sammen med Larvik kommune fra 01.01.2018. Til grunn for sammenslåingen og etableringen av den nye kommunen legges fremforhandlet politisk plattform av 2.6.2015.
  2. Den nye kommunens navn skal være Larvik kommune.
  3. Fra etablering av den nye kommunen 1. januar 2018 frem til kommunevalget i 2019 skal kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8. Representantene utpekes av og blant kommunestyrenes medlemmer.
    Sammensetningen av formannskap, komiteer og utvalg fastsettes for øvrig i samsvar med den politiske plattformen.
    Antallet representanter i Larvik kommunestyre etter valget i 2019 fastsettes av kommunestyret i den nye kommunen før utgangen av 2018.
  4. Behandlingen av punkt 4 ble utsatt til kommunestyrets møte 19.11.2015.
  5. Det etableres et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. Utvalget skal fra arbeidsgiversiden bestå av fellesnemndas 12 medlemmer og fra arbeidstakersiden 4 medlemmer oppnevnt av de ansatte, to fra hver av kommunene. Det partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, herunder ansettelser av øverste administrativ ledelse.
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom