Kommunestyremøter


23. september 2014

Kommunestyret behandlet sak 059/14 - Utredning av en mulig sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner.

Vedtaket ble:

  1. Det igangsettes et prosjekt med formål å utrede en mulig sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner som beskrevet i saken.
  2. Det opprettes en styringsgruppe med ordførerne, varaordførerne, opposisjonslederne og 1 hovedtillitsvalgt for hver av kommunene. Fylkesmannen anmodes om å tiltre gruppen og lede styringsgruppens møter. I tillegg skal formannskapene og gruppelederne for partier som ikke er representert i formannskapet i hver av kommunene fungere som referansegrupper. Mandater for disse gruppene er slik de framgår av saksforelegget.
  3. Det skal gjennomføres spørreundersøkelser om innbyggernes holdning til en eventuell sammenslåing. Kostnader til dette forutsettes finansiert av tilskudd fra Departementet.
  4. Når styringsgruppen mener at utredningen og medvirkningen gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for en prinsippavgjørelse om sammenslåing, legges dette frem for kommunestyret til endelig avgjørelse.
  5. Styringsgruppa bes se på muligheten av kommunedelsutvalg.

    Les hele saken
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom