Politiske partier


Målsettinger for kommunens organisasjons- og styringsstruktur er:

  • Bevisstgjøring av politikerrollen og vitalisering av kommunestyret
  • Helhetlig politisk styring
  • Effektiv utnyttelse av møtetid
  • Mer resultatstyring og mindre prosesstyring
  • Klare målsettinger/målformuleringer og aktiv bruk av planverktøy
  • Klare funksjonsdeling mellom politisk og administrativt nivå
  • Løpende gjennomgang av de folkevalgtes arbeisvilkår
  • Kommuneloven

Kommunestyret
er valgt av innbyggerne i kommunen for fire år, og siste gang ved kommunestyrevalget 14. september 2015. I Lardal er det 17 kommunestyrerepresentanter fra følgende 6 politiske partier:

Politiske partier
   

 

Senterpartiet 4 representanter

 

Det norske Arbeiderparti

 

3 representanter

 

Lardal Tverrpolitiske Liste 3 representanter

Venstre

3 representanter

 

Høyre 3 representant

 

Fremskrittspartiet

1 representant

Kommunestyret er det øverste kommunale folkevalgte organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet
Formannskapet består av 5 medlemmer valgt av kommunestyret. De skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom