Kulturmidler


Utgangspunktet for å gi støtte til det frivillige organisasjonsliv er et sterkt ønske om et bredt sosialt, helsefremmende og kulturelt arbeid basert på frivillige krefter innenfor kommunens grenser.  Lardal kommune ønsker gjennom tilskuddsordningen å fremme bredden i organisasjonslivet samt å gi tilgang til lederskolering og annen kvalitetsøkning.


Kommunen forventer at lag og foreninger har en bevisst og aktiv holdning i forhold til mobbing, integrering, rasisme/toleranse og rusmidler/alkohol.

Formannskapet vedtar årlig retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål. Disse retningslinjene inneholder hvilke typer tilskudd som skal gis og prosentvis fordeling mellom de ulike tilskuddstypene. For tilskudd som skal fordeles etter skjønn defineres dette og det vedtas en fordeling/prioritering.

Søknadsfristen er 20. april hvert år og fristen er absolutt.


 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom