Salg- og skjenkebevillinger


Skjenkebevilling

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested må du ha bevilling fra Lardal kommune. Servering av mat og alkoholfri/alkoholsvak (0,7 - 2,5 volumprosent) drikk krever at det foreligger en serveringsbevilling. Dersom det skal skjenkes alkoholholdig drikk med over 2,5 volumprosent alkohol må man ha skjenkebevilling. 

Definisjon av alkoholholdig drikk:
• Gruppe 1: Drikk som inneholder mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol.
• Gruppe 2: Drikk som inneholder mellom 4,7 og 22 volumprosent alkohol.
• Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Bevillingen gis for maksimum 4 år om gangen.
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, under forutsetning av at kommunen får beskjed om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier:
Bevillingshaver, styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven, Skatteetaten skal kontrollere/uttale seg om bevillingshavers/søkers forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen. Begge personer må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må søknad om godkjenning sendes kommunen.

Følgende vedlegg må følge søknaden:

 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner og eventuell uteservering
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Finansieringsplan

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden blir behandlet av kommunestyret.

Åpningstider/ lukningstider:
Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 08.00 –02.30. Uteserveringssteder skal lukke kl. 24.00

Skjenketider:
Skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 1 og 2 kan foregå inne i tiden kl. 08.00 – 02.00 alle dager.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan foregå inne fra kl. 13.00 – 01.00 alle dager.
Skjenking utendørs skal opphøre kl. 23.30.

Utvidet skjenkeområde for en enkelt anledning:
En bevillingshaver kan søke om at skjenkebevillingen utvides til å gjelde også utenfor skjenkestedet for en enkelt anledning.

Sanksjoner:
Kommunestyret har vedtatt retningslinjer og sanksjoner ved overtredelse av alkoholloven. Sanksjonene kan omfatte muntlig tilbakemelding, advarsel, midlertidig eller permanent inndragning av bevilling, avhengig av grad av overtredelse.


Ambulerende skjenkebevilling/bevilling for enkeltanledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking til sluttet selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
 • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/ arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Kriterier/vilkår:
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Priser:
Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr. 290,- pr. gang.
Gebyr for en enkelt anledning differensieres slik:
• Inntil 100 betalende gjester: kr 290,-
• Fom 100 og inntil 500 betalende gjester: kr 500,-
• Fler enn 500 betalende gjester: kr 800,-

Info/frister mv.:
Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknadsbehandling
Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket med opplysning om klagemulighet.

Saksbehandlingstid
Behandlingstiden er vanligvis èn uke for ambulerende bevillinger og 4 uker for søknader om bevilling til enkeltanledninger. 


Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. Den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssted, har ansvaret for å påse ar det er gitt serveringsbevilling før stedet åpnes for publikum. Vedkommende blir også bevillingshaver. Bevillingshaver kan være en fysisk person eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.

Hva er et serveringssted?
Et serveringssted er et sted der det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditori, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og det trenger ikke være sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted. 

Når trenger du ikke serveringsbevilling?
Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget.

Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden må være skriftlig, og den må inneholde:

 • Navn og adresse på den økonomisk ansvarlige for driften av serveringsstedet.
 • Lokaliseringen/adressen til serveringsstedet.
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Dokumentasjon på at daglig leder har gjennomført en etablererprøve
 • Skatteattest for den som står økonomisk ansvarlig for driften av serveringsstedet.

I tillegg kan kommunen kreve at det legges fram opplysninger om leieforhold, finansiering, budsjett mv.

Hvem gjelder serveringsbevillingen for?                                                  Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. Du kan ikke overdra serveringsbevillingen til andre. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må det søkes om ny bevilling for det nye stedet. Du kan ha flere serveringsbevillinger.

Hvor lenge varer en serveringsbevilling?
I motsetning til skjenkebevilling, som kun gis for inntil fire år av gangen, gjelder serveringsbevillingen uten tidsbegrensning. Du har krav på bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis.


Salgsbevilling

Skal du drive butikk og ønsker å selge alkoholholdig drikk, må du ha bevilling fra Lardal kommune.  Det gis ikke salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.

Bevillingen gis til den for hvis regning virksomheten drives, og kan gis for inntil fire år av gangen. Du har ikke krav på å få bevilling; det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes.
 
En kommunal salgsbevilling gir kun rett til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 
Kriterier:
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel når det gjelder forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må godkjennes av kommunen, være over 20 år og må ha bestått kunnskapsprøven. Styrer og stedfortreder må være ansatt i forretningen, eller jobbe der i kraft av eierstilling.
 
Hvis styrer slutter må du som bevillingshaver straks søke kommunen om godkjenning av ny styrer.

Søknad om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling sendes Lardal kommune elektronisk via digitalt søknadssenter.

Du får skriftlig melding om vedtaket, med melding om klageadgang.

Klage
Du kan klage på vedtak som blir fattet i saker om salgs-, serverings- og skjenkebevilling.  Hvis du vil klage på vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen må begrunnes. Hvis kommunene opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Linker:

Alkoholloven
Serveringsloven

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger.

Forskrift om åpningstider for salgs- og serveringstider, salgs-og skjenketider for alkoholholdig drikk.

Elektronisk søknad

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom