Moderasjonsordninger i barnehage


Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage 2017/2018

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage: 

 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 • 20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Lardal kommune.

For barnehageåret 2017-2018 kan det søkes når skattemelding for 2016 er mottatt. Etter 4. april.

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 10. juni.

Slik søker du

Benytt skjema «Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage». Ligger nederst på siden.

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. For barnehageåret 2017/2018 kan det søkes når skattemelding for 2016 er mottatt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

 

Hvordan beregnes årsinntekt?

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 500 500 kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med årsinntekt under 417 000 kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn født i 2014 og tidligere (tre siste år i barnehagen).
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 30 % av det den betaler for det første barnet.

 

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For barnehageåret 2017-2018 blir det skattemelding for 2016.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de to siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden til Lardal kommune, Fellestjenesten, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder. Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Nyttige lenker


Søknadsskjema 

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2017/2018 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom