Bedre tverrfaglig innsats (BTI)


Informasjon til foreldre og foresatte

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Hva er BTI?

Noen ganger kan ditt barn, eller dere som familie, ha behov for ekstra støtte og hjelp. Da er det viktig at de som gir hjelpen samarbeider for å gi dere et best mulig tilbud.

BTI er en modell for samhandling. Det handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og involvering av dem det gjelder; både barn, ungdom og foresatte.

Målsettingen for BTI er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Alle som er involvert i arbeidet rundt et barn, en ungdom, eller en familie med utfordringer, skal oppleve at man er en del av et team som jobber sammen mot felles mål.

Kort sagt: Vi ønsker å gi riktig hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

 

Hvorfor BTI?

Lardal har siden 2011 arbeidet med God oppvekst. Hovedmålet til God oppvekst, Lardal er en bedre og mer helhetlig oppvekstarena for barn og unge. For å nå dette målet, er det satt spesielt fokus på fire hovedområder:

* Alle voksne ser og handler

* Tidlig innsats til barn og unge

* Vi samarbeider på tvers

* Alle opplever mestring

BTI Lardal har som mål å favne alle disse fokusområdene. Vi vet nemlig at tidlig innsats overfor barn, unge og familier som har ekstra behov for hjelp og støtte, er helt avgjørende for hvordan de vil utvikle seg videre, og for hva slags livskvalitet de får.

Prosjektmidler til prosjektet ”Sammen om barns livsmestring” gjorde at det i 2016/2017 var mulig å utforme et verktøy spesielt tilpasset Lardal.  Barnehagene, skolen og familietjenesten tok verktøyet i bruk fra høsten 2017.

 

Foreldremedvirkning i BTI

En av forutsetningene for BTI, er at foresatte skal involveres i innsatsen rundt barnet eller ungdommen så tidlig som mulig, helt fra undring/bekymring oppstår.

Når foreldre samtykker til samarbeid, kan andre fagområder involveres i arbeidet på et tidlig tidspunkt, slik at innsatsen rettet mot barnet, ungdommen eller familien blir så helhetlig som mulig.

Det forventes at foreldrene deltar aktivt i prosessen, og alle instansene som er involvert må legge til rette for åpen og god samhandling.

De det gjelder kan også gi oss verdifull hjelp, ved å gi oss en tilbakemelding på hvordan de opplever samarbeidet.

Mer info

BTI-info til barn og unge.

Hvis du vil vite mer om BTI-modellen, finner du hele verktøyet vårt her: BTI-Lardal

Logo BTI

For å få full funksjonalitet, må du laste ned verktøyet i nettleseren din, lenkene vil ikke fungere i google webvisning. Dersom du bruker iPad eller iPhone, kan du åpne verktøyet i iBooks.

Disse samarbeider om BTI i Lardal kommune:

Lardal skole

Svarstad barnehage

Styrvoll barnehage

Hem barnehage

Familietjenesten

Skolehelsetjenesten

Kommunelegene

Tannlegen

NAV Lardal

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Larvik

Barne– og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Larvik

Barnevernstjenesten Larvik

 

Ved spørsmål eller kommentarer til BTI Lardal, kan du ta kontakt med Prosjektleder for «Sammen om barns livsmestring», Christina Franksdatter Bøhler.

Telefon: 92603087
E-post: christina.franksdatter.bohle@lardal.kommune.no

 

Utsikt fra Myraåsen 

Vi ser deg!        

Foto: Hege Tveiten

Vi jobber sammen til barns beste! 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom