Arealplan


Arealplanleggingen i kommunene skjer på to nivåer.

Kommuneplanens arealdel styrer hovedtrekkene i utbygging og annen arealbruk i hele kommunen. Kommunen selv står for arbeidet.

Reguleringsplaner styrer arealbruken i mindre områder, som for eksempel bolig- og hyttefelt. Vanligvis står private interesser bak planleggingen.

Her er en innføring i sammenhengen i plansystemet med Lardal som eksempel. På www.miljokommune.no (under overskriften planlegging) ligger mye informasjon om arealplanlegging generelt.


Kontaktperson: Finn Roar Bruun, 33 15 52 06, 922 57 185, finn.roar.bruun@lardal.kommune.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom