Kommuneplanens arealdel


Planen består av plankart  og tilhørende bestemmelser med en egen delplan for Svarstadområdet. Planbeskrivelsen gjør greie for informasjon og vurderinger som plankart og bestemmelser bygger på.

Viktige virkninger av planen er:

  • Det meste av framtidig boligbyggingen bør skje som tett bebyggelse i sentrum av Svarstad.
  • Noe framtidig boligbygging kan skje som tett bebyggelse i Steinsholt, eller spredt på bygdene.
  • Framtidig hyttebygging skal skje i avsatte felt i Svarstad skisenter eller i Breivannsområdet.
  • Berganmoen industriområde og Steinsholt pukkeverk utvides.
  • Matjordareal skal ivaretas.
  • Areal med verdi for rekreasjon, landskapsopplevelse og naturmangfold skal forvaltes slik at disse hensynene blir ivaretatt. Særlig gjelder dette Numedalslågen med sideelver, og i og langs vassdrag generelt.

Kontaktperson: Kontaktperson: Finn Roar Bruun, 33 15 52 06, 922 57 185, finn.roar.bruun@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom