Jordbruk


Forvaltning av jordlov, odelslov, konsesjonslov og forpaktningslov

  • Erverv av fast eiendom (konsesjon)
  • Bo- og driveplikt
  • Omdisponering av jordbruksareal
  • Godkjenning av forpaktningsavtaler/leieavtaler
     

Bygdeutviklingsmidler

Forballene ligger klareMidler til bygdeutviklingstiltak er avsatt i jordbruksavtalen, og forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen. Formålet med BU-midlene er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket ved å: - Medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter - Fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling - Stimulere til rekruttering av begge kjønn i landbruket.

Avløsertilskudd ved sykdom

Når bruker eller ektefelle/samboer er syk, kan en leie avløser og få utgiftene refundert etter visse satser som er regnet ut fra tallet på dyr på bruket. Kommunal landbruksforvaltning tar imot, kontrollerer og tilrår søknaden. Fylkesmannens landbruksavdeling avgjør og betaler ut.

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd kan søkes av foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, og disponerer arealer og dyr. Foretak kan være enkeltmannsforetak og ulike former for juridiske personer. Alle typer foretak vil være tilskuddsberettiget under forutsetning av at de oppfyller øvrige vilkår for å kunne motta produksjonstilskudd. Det er ikke lenger krav om at man må eie/forpakte en landbrukseiendom, eller drive en landbrukseiendom på minst 10 dekar som har våningshus og driftsbygning. Søknadsfrister er 20. august og 20. januar.

Tilskudd til endret jordarbeiding

Formålet ved tilskuddet er å unngå eller redusere jordarbeiding om høsten og stimulere til etablering av vegetasjoner for å redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal. Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. Virksomheten må være registrert som mva-pliktig og levere årsoppgave for landbruksforetak. Tilskudd som utgjør mindre enn 1.000 kroner blir ikke utbetalt.

Floghavre

Mattilsynet har ansvar for å opprettholde god plantehelse i Norge og redusere risikoen for introduksjon og spredning av planteskadegjørere med planter, plantedeler, trelast, jord m.m. Mattilsynet arbeider også for at innsatsvarene i planteproduksjon; frø og plantemateriale, plantevernmidler, gjødsel, kalk, dyrkingsmedier og kompost, har høy kvalitet og nytteverdi, samtidig som helse- og miljøhensyn blir ivaretatt. 

Utlån av jordprøveutstyr - mottak av prøver

Utstyr til jordprøveutstyr fås ved henvendelse til servicetorget.
Ved utlån av prøvebor må det kvitteres på utlånsliste. Skjema for bestilling av analyser og esker til jordprøver gis ut. Prøvene kan leveres på servicetorget, og vil bli hentet her av Jordanalysefirmaet -  SKOLMAR i høstsesongen.
Vi er bare et mellomledd, og faktura og resultatet vil bli sendt direkte til kunde fra SKOLMAR. Spørsmål om kart o.l rettes til Ole Kristian Furulund.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom