Skogbruk


Trær mot himmelForvaltning av skogfondsmidler og tilskuddsordninger til nærings- og miljøtiltak i skogbruket:

  • Godkjenning av utbetaling fra skogfond til investeringer i skogbruket.
  • Tilskudd til skogkulturtiltak og til bygging av landbruksveger.

 

  

Skogfond

Skogfondsmidler skal bidra til at ressursene i skogen brukes aktivt, og til at det etableres og bygges opp ny skog med god kvalitet. Dette skal gjøres på en slik måte at det samtidig tas hensyn til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv. Skogeier kan bruke fra skogfondet til å dekke investeringer som er godkjent i forskrift om bruk av skogfond.

Skogfondsordningen
Forskrift om skogfond

Mer informasjon om skogfond
-se www.skogfond.no

Landbruksveg

Reglene skal sikre at landbruksveger planlegges og bygges etter landbruksfaglige helhetsløsninger. Samtidig skal det sikre at det tas hensyn til andre forhold som blir berørt av vegbygging. Det er blant annet ulike miljøverdier, som naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. Med landbruksveger menes bilveger og traktorveger som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift, og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveger fastsatt av Landbruksdepartementet. Før bygging av landbruksveg kan settes i gang, må kommunen godkjenne byggingen.
Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse.

Skogsprøyting

Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom