Utmark, vilt og fiske


Vilt

Kontaktperson: Marit Grimsrud

Rådyr i vinterskogViltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Dette krever at viltforvaltningen integreres i den daglige virksomhet, både administrativt og politisk.


Lov om viltet

 

Jakttider Lardal kommune

Småvilt

 • Ringdue: 21.08 – 23.12
 • Skogsfugl: 10.09 – 23.12
 • Hare: 10.09 – 28.02/29.02

Bever

 • 1. oktober – 30. april.

Hjortevilt

 • Rådyr: 25.09 – 23.12
 • Voksen råbukk: 10.08 – 23.12
 • Hjort: 01.09 – 23.12
 • Elg: 05.10 – 30.11

Forskrift om jakttider

Forskrift om utvidet jakt 

Forvaltninga av hjortevilt er et samarbeid mellom rettighetshaverne og kommunen. Driftsplanområdene utarbeider egen 3-5 årig bestandsplan som godkjennes av formannskapet.

Elgbeitetakst

Slaktevekt - kalv
Slaktevekt - ungdyr
Sett elg pr. jegerdagsverk
Fellingsstatistikk - elg
Fellingsstatistikk - hjort

  

Ettersøk skadet vilt/fallvilt

Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet vilt som må avlives og vilt som felles som skadedyr, er viltfondets eiendom.

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800 eller til ett av medlemmene i Lardal ettersøksring. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger:

 • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
 • Er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei. Og i så fall, hvilken retning?
 • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås.

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175. For døde dyr langs kommunal vei, kontakt Lardal kommune eller Lardal ettersøksring. Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet eller Lardal ettersøksring.

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen som viltforvaltningsorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

 Følgende personer kan kontaktes ved ettersøk/ivaretakelse av skadet vilt:

Kjartan Sjulstad 413 28 410
Hans Kristian Wear 916 94 203
Henning Røsholt 906 59 085
Bjørn L. Vorre 995 59 582
Lars Anton Steinsholt 922 84 949        

 

Båndtvang

Eier eller innehaver av hund i Lardal kommune skal holde hunden i band, forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden 01.04 - 20.08.
Dette gjelder ikke:

 • dresserte gjeterhunder som følger buskap på beite
 • ettersøks-, politi- og redningshunder

Brudd på denne forskriften er straffbart.

 

Rovviltkontakt i Vestfold

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for kontroll av meldingar om store rovdyr samt dokumentasjon av skader på bufe og hund forårsaka av store rovdyr og kongeørn.
SNO sin rovviltkontakt i Vestfold er Kjartan Sjulstad, tlf 413 28 410.

 

Fiske

KjærrafossenKontaktperson: Britt Helen Lie

Fiskekort

Oversikt over steder hvor det blir solgt fiskekort for Numedalslågen finner du her Numedalslågen forvaltningslag
Skal du fiske i et av våre mange vann får du kjøpt fiskekort her http://www.fritzoe-skoger.no/fiskekort/
 

 

Fortsatt fiskeravgift for fiske etter laks, sjøaure og sjørøye

Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i elv er pliktig til å betale fiskeravgift. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke klarer å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.

 

Fiskeutstyr i Lågen må desinfiseres

Alle som ønsker å kjøpe fiskekort for Nedre Lågen fiskekortområde skal forevise gyldig kvittering for desinfisert utstyr før fiskekort utstedes.
Se elvelagets hjemmeside: http://www.lagenlaks.no/ På samme nettsted er det gitt en nærmere forklaring av regelverket.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom