Skal du bygge?


Byggesak omfatter all saksbehandling av tiltak etter Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77, ajuorført med endringer senest ved lov av 17. juni 2005 nr 90. ikrafttredelse 1. januar 2008.

Følgende forskrifter gjelder blant annet:

  • saksbehandling og kontroll
  • godkjenning av foretak
  • tekniske forskrifter

Forskriftene innfører kompetansekrav til alle som deltar i prosessen med et tiltak, herunder også selvbyggere.

Søknad om tillatelse

For å kunne melde en byggesak til behandling må det leveres søknad/melding på standard skjema/blankett. En søknad om tillatelse til tiltak skal i tillegg inneholde kvittert gjenpart av nabovarsel, der naboer og eventuelle gjenboere er varslet, situasjonsplan, fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger, søknad om lokal godkjenning av foretak, søknad om ansvarsrett, samt kontrollplaner for prosjektering og utførelse. Det er 2 forskjellige tillatelser:

  • Enkle, mindre byggetiltak
  • Nye større bygninger, konstruksjoner, anlegg etc.

Melding om tiltak

Ved oppføring av en del mindre bygg eller ved mindre tilbygg til eksisterende bygg kreves det ikke søknad om tillatelse, men at det sendes en melding om arbeidene til kommunen. Det er tiltakshaveren (huseieren) som er ansvarlig for å sende melding. Max 15 m2.

Unntatt søknadsplikt

Mindre frittliggende bygninger, levegger, små forstøtningsmurer, mindre vesentlige fasadeendringer, mindre antenner, biloppstillingsplass etc.

Nabovarsel

Før søknad eller melding sendes inn, skal ansvarlig søker sørge for at naboer og gjenboere varsles.
Det gjelder så langt tiltaket har betydning for deres interesser. Ved søknad skal naboprotestene/merknader sendes ansvarlig søker, mens de i meldingssaker skal sendes til kommunen.

Riving av bygg

Ved riving av alle bygg kreves det søknad om tillatelse. En av grunnene til at disse sakene er søknadspliktige er at kommunen skal vurdere om bygg er verneverdig. Ved riving vil også kommunen fjerne bygget fra kart og bygningsregister.

Avkjøring

Veimyndigheten for riks- og fylkesveier er Statens vegvesen. Statens veivesen gir tillatelse etter veiloven.
For kommunale veier er kommunen veimyndighet og tillatelse gis av enheten Lardal kommunale eiendom. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom