Fellestjenester


Området omfatter: Politiske styringsorganer, IKT, personal/HR- og arbeidsgiverpolitikk, HMS, servicetorg med tilhørende oppgaver, og beredskap. Økonomiavdelingen inngår under området Fellestjenester i handlingsprogram, budsjett og økonomiplan, men er i daglig drift en egen enhet under ledelse av økonomisjef.

Fellestjenester består av fem 100 % stillinger og én 20 % stilling, og disse rapporterer direkte til rådmannen.

Områder i Fellestjenester:

 • Servicetorg
 • Informasjon; Huldra og kommunens hjemmeside
 • Politisk sekretariat
 • Personal- og HMS-tjeneste
 • Post/arkiv
 • Alkohol- og serveringsbevillinger
 • IKT
 • Beredskap


Servicetorg

Vår visjon:
«Lardal kommunes servicetorg skal være et kontaktpunkt for innbyggerne, tilreisende og andre som har behov for informasjon om eller hjelp til å utføre kommunale tjenester».

Servicetorget er Lardal kommunes førstelinjetjeneste og har som oppgave å betjene kommunens innbyggere slik at de enklere får tilgang til de tjenester og den informasjon de ønsker. Vårt hovedmål er å hjelpe deg på best mulig måte med de spørsmål du har.

Ønsker du å snakke med en saksbehandler oppfordrer vi til å ringe og avtale tid. På denne måten vil du unngå unødig ventetid eller ergrelser ved å ikke treffe rette vedkommende, og saksbehandler kan være forberedt på din sak når du kommer.

Servicetorget kan hjelpe med blant annet:

 • informasjon om det kommunale tjenestetilbudet
 • brosjyrer og skjemaer og om nødvendig gi hjelp til utfylling
 • tilgang til politiske saksdokumenter
 • tilgang til dokumenter og planer til offentlig ettersyn
 • oversikt over politiske møter på Herredshuset
 • utlevering av nøkler/kodebrikker til utleielokaler

Informasjon

Huldra er et kommunalt informasjonsorgan som blir utgitt 3 ganger pr år.

Det er mulig å kjøpe annonseplass i Huldra. Ta kontakt på e-post til ika@lardal.kommune.no for priser.

Huldra kommer ut til alle husstander i Lardal kommune og blir i tillegg distribuert til nabokommuner.

I Huldra finner du nyheter, aktuell informasjon til kommunens innbyggere samt stoff fra næringsliv og fra lag og foreninger. Rådmannen er ansvarlig redaktør.

Utgivelser og frister for 2015:

Nr. 1  utgivelse uke 10  - frist for stoff 27.01.
Nr. 2  utgivelse uke 25  - frist for stoff 12.05.
Nr. 3  utgivelse uke 45  - frist for stoff 29.09.


Lardal kommunes hjemmeside

Kommunens hjemmeside og webstrategi spiller en sentral rolle i organisasjonen. Hjemmesiden henviser innbyggerne til selvbetjening, og utover det er det et mål at flere innbyggere selv skal finne svaret på nett i stedet for å kontakte kommunen. Det er god, fleksibel og effektiv service.
 
Kommunens hjemmeside er ikke bare en statisk side med informasjon. Den skal løpende tilpasses brukernes etterspørsel og integreres med kommunens øvrige servicekanaler. Det krever både fokus på innhold, oppbygning og organisering av arbeidet lokalt.

Ut over det bør kommunens webstrategi også handle om hvordan kommunen ønsker å opptre på de sosiale medier.


Lardal kommunes intranett

Når en bedrift har en intern webløsning som benytter seg av standard internett-teknologi, kalles webløsningen for et Intranett.

Intranettet vokste primært fram som en kommunikasjonskanal, for å formidle informasjon til og mellom de ansatte i bedriften. I Lardal kommune brukes det også som et oppslagsverk for internt regelverk og tilsvarende informasjon.

Intranett kan også knytte sterkere bånd internt i bedriften, ved at de ansatte deler opplevelsen av interne nyheter og lignende. Intranettet egner seg til å redusere papirarbeid, ved at man kan fylle ut og sende inn skjema via løsningen, i stedet for å skrive ut, og deretter få det ført inn i et annet system. På denne måten er det både arbeids- og miljøbesparende.
 
Etter hvert som teknologien for webapplikasjoner har blitt bedre, har intranettapplikasjoner blitt mye billigere. På grunn av prisen var intranett i begynnelsen noe kun større firma hadde, men nå er teknologien blitt så lett tilgjengelig at også små bedrifter og de fleste kommuner bruker intranett.


Politisk sekretariat

Sekretariatets oppgaver:

 • Innkalling og protokoll for politiske organ
 • Møtesekretariat
 • Nettpublisering
 • Valgsekretariat
 • Service til folkevalgte

Møtesekretariatet:

Kommunestyre
Formannskap
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utsendelse/sekretær;
Unn Kristi Bruserød – 33 15 52 00 – unn.kristi.bruserod@lardal.kommune.no
  

Utvalg for helse, omsorg og velferd
Utsendelse;
Inger Lyngdal -33 15 53 30- inger.lyngdal@lardal.kommune.no
Møtesekretær;
Vivian M. Luth-Hanssen – 33 15 52 32 – vlh@lardal.kommune.no

Utvalg for oppvekst og kultur
Utsendelse;
Marianne Allum – 33 15 52 82 – marianne.allum@lardal.kommune.no
Møtesekretær;
Trine Ørbæk – 33 15 52 05  - trine.orbaek@lardal.kommune.no

Utvalg for miljø, teknikk og næring
Utsendelse;
Else Engelstad – 33 15 52 40 – else.engelstad@lardal.kommune.no
Inger Kalleberg – 33 15 52 27 – ika@lardal.kommune.no
Møtesekretær;
Britt H. Lie – 33 15 52 19 – britt.lie@lardal.kommune.no


Personal og HMS-tjeneste

Formål: Bidra til å sikre at kommunenes arbeidsgiverfunksjon er i henhold til lover og avtaleverk og har en klar rolle- og ansvarsfordeling i arbeidet med personal- og HMS spørsmål.

Personal-/HMS-tjenesten er en støttefunksjon i tillegg til å ha selvstendige oppgaver. Tjenesten yter veiledning og rådgivning overfor våre ledere, særlig i lov, avtale- og tariffspørsmål, lønnspolitikk, lokale forhandlinger, arbeidsrett, ulike personalsaker, HMS- og nærværsarbeid og kvalitets- og forbedringsarbeid.

Tjenesten er Lardal kommunes kontakt mot bedriftshelsetjenesten, koordinator for lærlinger, pensjonskontakt og kontakt for personforsikring.

Tjenesten har også sekretærfunksjon for Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.


Post/arkiv

Lardal kommune har sentralt postmottak for alle avdelinger/enheter. På servicetorget blir innkommet post (papirbasert) og e-post åpnet, registrert, skannet og fordelt elektronisk til saksbehandlerne. Unntak er klient-/pasientrelatert post til helse-, omsorgs- og velferdsavdelingen; slike dokumenter blir registrert i lukkede fagsystemer.

Kommunen benytter sak-/arkivsystemet WebSak til journalføring av post/dokumenter. Ved føring i WebSak blir kravene til arkivloven oppfylt, slik at organisering og oppfølging av kommunens arkiver skjer i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og arkiv.

Lardal kommune er medeier i interkommunalt arkiv (IKA) i Kongsberg, og avleverer i henhold til avtale gammelt/avsluttet arkivmateriale til arkivdepot (varig oppbevaring i godkjente arkivlokaler).


Alkohol- og serveringsbevillinger

Skjenkebevilling
Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested må du ha bevilling fra Lardal kommune. Servering av mat og alkoholfri/alkoholsvak (0,7 - 2,5 volumprosent) drikk krever at det foreligger en serveringsbevilling. Dersom det skal skjenkes alkoholholdig drikk med over 2,5 volumprosent alkohol må man ha skjenkebevilling. 

Ambulerende skjenkebevilling/bevilling for enkeltanledning
Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking til sluttet selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
 • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/ arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Serveringsbevilling
For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. Den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssted, har ansvaret for å påse ar det er gitt serveringsbevilling før stedet åpnes for publikum. Vedkommende blir også bevillingshaver. Bevillingshaver kan være en fysisk person eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.

Salgsbevilling
Skal du drive butikk og ønsker å selge alkoholholdig drikk, må du ha bevilling fra Lardal kommune.  Det gis ikke salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.

Bevillingen gis til den for hvis regning virksomheten drives, og kan gis for inntil fire år av gangen. Du har ikke krav på å få bevilling; det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes.
 
En kommunal salgsbevilling gir kun rett til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Mer informasjon og søknadsskjema om alkohol- og serveringsbevillinger finner du her.


IKT

IKT er en intern støttefunksjon organisert under Fellestjenester og har det overordnede ansvaret for kommunens IT- og telefoniløsninger. IKT er ansvarlig for; anskaffelse, drift og vedlikehold av IKT infrastruktur og systemer i Lardal kommune. IKT har 1 ansatt.

IKT-Konsulent:
Per Hansen
per.hansen@lardal.kommune.no
33 15 52 24/908 69 958

 

Beredskap

Mer informasjon om beredskap kommer etterhvert.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom