Barnevern


Lardal kommune har inngått vertskommunesamarbeid om barnevern med Larvik kommune fra 01.01.10.
 

Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Sentralbord: 33 17 10 00
Servicesenteret: 33 17 10 10
Telefaks: 33 17 10 01
E-post: postmottak@larvik.kommune.no
Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
SMS: Send din melding til 98 23 10 01

 

Ved behov for kontakt utenom kontortid, kontakt barnevernvakta i Vestfold
tlf. 33 31 02 03 eller politiet i Vestfold tlf. 02800 - 33 34 44 00.

 
 

Barneverntjenesten oppgave er, jft Lov om barneverntjenester av 17 juli 1992 

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

 

Arbeidsoppgaver:

Barneverntjenesten arbeider aktivt sammen med andre tjenester i kommunen for å sikre barn og unge gode levekår, gjennom nettverk og nærmiljøarbeid.

  • Har du bekymring vedrørende barn og unge kan du ta kontakt med barneverntjenestens mottak.
  • Innen 1 uke foretas en gjennomgang hvor det avgjøres hvorvidt det skal gjennomføres en undersøkelse. Undersøkelsen kan ta inntil 3 måneder. 
  • I samarbeid med foreldre lages eventuelt individuelle vedtak om hjelp/støtte.
  • Ved alvorlig omsorgssvikt kan barnevernet reise sak vedr. omsorgssovertakelse. Fylkesnemnda fatter endelig beslutning i slike saker.
  • Ved alvorlig adferdsavvik kan barnevernet foreslå tvangstiltak, dette avgjøres av fylkenemnda.


 

Frister innenfor barneverntjenestens arbeid:

Tidsfristene har som mål å sikre at barn og ungdom som er i behov av hjelp og omsorg får det. De bidrar videre til å sikre barnet/ungdommens og foreldrenes rettssikkerhet.

  • Gjennomgang av bekymringsmelding: 1 uke.
  • Gjennomføring av undersøkelse: 3 måneder, i spesielle tilfeller 6 måneder.


 

Nyttige linker

Lov om barneverntjenester
Lov om barn og foreldre
Lov om adopsjon
Barnevernet.no
Tønsberg fosterhjemstjeneste

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom