Helsestasjon og skolehelsetjeneste


Ledende helsesøster er Marte Feiring Sollid har telefonnummer 90 62 93 79 . Hun jobber 100 %, er å treffe på barneskolen mandager fra kl. 10-15 og torsdager fra kl. 10-13.45  De andre dagene er hun å treffe på helsestasjonen.

Signe Kristin Kongstein har telefonnummer 97 19 59 33. Hun jobber 70 % . Hun er å treffe på ungdomsskolen hver mandag fra kl. 10-15. Hun har helsestasjon tirsdager, torsdager og annenhver fredag.

Helsestasjonen

Helsestasjonen har ansvar for barn og unge mellom 0 og 20 år.

Helsestasjonens formål er å forebygge sykdom og skade blant barn og ungdom, og fremme deres fysiske, psykiske og sosiale helse.

Familier med nyfødte barn får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster.
På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser, individuelt og/eller i grupper.
Barnet vil bli undersøkt av lege ved 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år og 6 års alder (1. klasse-undersøkelse). 

Alle barn tilbys vaksine etter anbefalt vaksinasjonsprogram fra Statens helsetilsyn. Vaksinasjonsprogrammet starter ved 6 ukers alder. Rotavirusvaksine tilbys ved 6 ukers alder
Helsestasjonens viktigste samarbeidspartnere er, foruten foreldrene, barna og de unge, PP-tjenesten, skolene og barnehagene, fastleger, psykiatrisk sykepleier, habiliteringstjenesten, områdepediater fra Sykehuset i Vestfold, barnevernet, sosialkontoret, fysioterapeut, tannhelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Skolehelsetjenesten

Formålet for skolehelsetjenesten er:
Arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.
Samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og forsøke å løse de helsemessige problemene som en elev kan ha.

Rutinemessig tilbys:
Alle barn som skal begynne i 1. klasse kalles inn til skolestartundersøkelse. På denne undersøkelsen deltar helsesøster, fysioterapeut og lege.

7. trinn jenter får tilbud om HPV vaksine.

Elevene tilbys påfyllingsdoser med vaksiner fra 2. til 10. klasse.

Helsesøster tilbyr elever i skolen samtaler om hvordan ta vare på helsen sin: fysisk aktivitet, kostveiledning, pubertetsundervisning, prevensjonsundervisning og rutinemessig høydemåling.

Individuell plan

Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Målet med individuell plan er at pasienten skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Les mer

Jordmor

Jordmor Johna Olaussen, Byskogveien 5, Larvik.
Målet for virksomheten er å opprettholde en fullverdig fysisk og psykisk omsorg for gravide, fødende og barselkvinner. Tjenesten omfatter kontroll av fosterets vekst og utvikling, veiledning og råd, fødselsforberedende samtale. Det er vanlig med 8-12 kontroller i løpet av graviditeten, men kan variere.
Time hos jordmor bestilles på tlf 33 17 23 90.

Alle tilbudene tilknyttet helsestasjonen, skolehelsetjeneste og jordmor er gratis.

Reisevaksinasjon

Lardal legesenter v/dr Schebesta utfører reisevaksinasjon. Har du behov for vaksiner eller råd i forbindelse med reiser, ta kontakt med legesenteret i Ringveien, tlf 33 15 53 00.

Aktuelle lover, forskrifter og veiledere

Kommunehelsetjenesteloven, 1982
Helsepersonelloven, 1999
Pasientrettighetsloven, 1999
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2-98.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom