Individuell plan barn og unge


Hvem har rett til individuell plan

  • Personer med langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester.
  • Vurderingen av hvem som faller inn under kriteriene langvarige og koordinerte tjenester, beror til en viss grad på skjønn.
  • Retten til individuell plan er hjemlet i lov om sosiale tjenester og i helselovverket.

Ansvarsfordeling

En individuell plan skal være et samarbeidsdokument mellom tjenestemottaker og tjenesteapparat. Tjenestemottakeren skal medvirke i arbeidet med å utarbeide planen, og tjenesteapparatet er ansvarlig for å legge til rette for dette.

Hvorfor ha individuell plan

Intensjonen er at en individuell plan skal

  • bidra til å gi tjenestemottaker større trygghet og forutsigbarhet
  • avklare ansvarsforhold
  • sikre samordning

Gjennom dette ønsker myndighetene at tjenestene vedkommende mottar, fremstår som helhetlige og i tråd med hans/hennes egne målsettinger. Planen skal bidra til at tjenestemottakerens behov, problemstillinger og ressurser gir retningen for å utforme og sette sammen de tiltak og tjenester som trengs.

Vi gjør i denne sammenhengen oppmerksom på at individuell plan ikke utløser noen rettigheter eller tjenester i seg selv, men kun er en samordning av de eksisterende tjenestene og vedtakene.

Hvordan henvender du deg

  • Du finner søknadsskjema i boksen for selvbetjening. Utfylt og underskrevet skjema returneres til koordinerende enhet.
  • Du vil innen en måned motta et skriftlig svar på din henvendelse. Dersom vi anser at du har rett til individuell plan, vil du samtidig motta beskjed om hvem som blir din koordinator.

Det er også mulig å få en koordinator uten at du ønsker å utarbeide en individuell plan.

Samtykke

Individuell plan kan ikke utarbeides uten tjenestemottakerens samtykke (med noen få unntak). Tjenestemottakeren og koordinatoren gjennomgår samtykket tidlig i planarbeidet.

Koordinator

Koordinatoren vil som regel være en person som allerede kjenner deg. Det er koordinatoren som skal være din kontaktperson og samarbeide med deg om innholdet og fremdriften i planarbeidet. 

Klage

Du kan klage på at du ikke har fått utarbeidet en individuell plan, og du kan klage på at du ikke har fått være med og utforme plannen. Klagen skal rettes til koordinerende enhet eller til din koordinator.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom