Hjemmehjelp


Hjemmehjelp (Praktisk bistand og opplæring)

Tiltak for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie de daglige gjøremål.

 • alminnelig renhold av nødvendige bruksrom
 • tilrettelegging for nødvendige måltider
 • vask av tøy
 • boveiledning
 • hjelp med barn ved akutt sykdom hos omsorgsperson
 • delegerte oppgaver fra sykepleier

Det ytes ikke hjelp til hovedrengjøring – kun vedlikehold og bare i rom som til daglig benyttes av brukeren.

Hvem kan få tjenesten

Personer med særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker. Tjenester gis etter hovedmålsettingen ”hjelp til selvhjelp”, og skal på den måten gjøre det mulig å bo hjemme i egen bolig lengst mulig.
Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsnivå (IPLOS – Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Hvordan få tjenesten

Behov meldes til hjemmetjenesten.

Hva kan du forvente av oss

 

 • At tjenesteyterne kommer til ditt hjem og møter deg med respekt og ivaretakelse av deg, som selvstendig individ, og tjenesten gis i tråd med det vedtak som foreligger.
 • Hjemmehjelp gis bare på dagtid.Renhold ytes i hovedsak hver 14. dag. Unntak kan gis når det er medisinske eller sosiale forhold som ellers ville gitt uverdige bo- og leveforhold.
 • Vindusvask utføres maksimalt to ganger pr år.
  Klesvask utføres normalt en gang pr uke.
 • Sengetøy skiftes normalt hver 14. dag.
 • Matvareinnkjøp utføres normalt ikke. Bruker som har behov for bistand til matvareinnkjøp, skal få hjelp til å bestille. Det forutsettes at bestillingen blir hjemkjørt fra butikken. Brukeren betaler selv for varetransporten.
 • Bruker eller pårørende anskaffer normalt selv andre nødvendige varer, som for eksempel klær.
 • Følgetjeneste til lege, tannlege, frisør og liknende utføres i hovedsak av frivillige.
 • Bank- og posttjenester utføres normalt ikke.
 • Hjelp med barn ved akutt sykdom hos omsorgspersonen, gis inntil en måned.

Hva kan vi forvente av deg

 • At du bidrar med din funksjonsevne så langt som mulig.
 • At du har de hjelpemidler tilgjengelig det er behov for, som for eksempel støvsuger etc.
 • At du er hjemme. 
Pris for tjenesten
Folketrygdens grunnbeløp (1G) er pr 1. mai 2016Kr. 92 576,-
Nettoinntekt inntil 2G Kr. 191,- pr mnd
2G - 3G Kr. 546,- pr mnd
3G - 4G Kr. 948,- pr mnd
4G - over Kr. 1.359,- pr mnd
Juli måned er betalingsfri  

 

Lov og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6 bokstav b.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader/henvendelser behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

I etterkant av henvendelse/søknad om hjemmehjelp blir det foretatt et vurderingsbesøk hjemme hos brukeren. Hjelpen blir tilpasset den enkelte bruker ut fra faglige vurderinger. Det aktuelle tjenesteinnholdet vurderes i samråd med den enkelte bruker ved vurderingsbesøket.
Saksbehandlingen skal i utgangspunktet ikke ta mer enn 3 uker fra hjemmebesøk til søkeren har fått vedtaket.

Søknadsskjema

Søknadsskjema fylles ut ved vurderingsbesøket. Dette inneholder informert samtykke, som gir tjenesten rett til å innhente opplysninger fra fastlege eller andre, samt i forhold til registrering av IPLOS-data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Klagemulighet

Vedtak om hjemmehjelp fattes administrativt av enhetsleder. Klage på vedtaket behandles av tildelingsutvalget. Dersom vedtaket ikke endres, vil klagen bli oversendt fylkesmannen i Vestfold, jfr. Sosialtjenestelovens § 8-6.

Kontakt oss

Hjemmesykepleien tlf. 33 15 53 80
Enhetsleder tlf. 33 15 53 80 (hverdager 08.00 – 15.30)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom