Hjemmesykepleie


Hjemmesykepleie (pleie og omsorg utenfor institusjon)
som omfatter:

• hjelp til personlig hygiene
• hjelpe til medikamenthåndtering
• sårbehandling
• veiledning til økt egenomsorg
• formidling av hjelpemidler
• utrykning trygghetsalarmer
• nødvendig omsorg og pleie

Hvem kan få tjenesten

Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg. Hjemmesykepleie gis som planlagte og forberedte pleie- og omsorgstiltak i medhold av vedtak. Hjemmesykepleie er ikke en akuttjeneste.
Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsevne (IPLOS – Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Hvordan få tjenesten

Behovet meldes hjemmebasert omsorg. Hjemmesykepleien er ikke en akuttjeneste. Alvorlig sykdom må meldes fastlege eller legevakt.

Hva kan du forvente av oss

  • At tjenesteyterne kommer til ditt hjem og møter deg med respekt og ivaretakelse  av deg som selvstendig individ, og tjenesten gis i tråd med det vedtak som foreligger.
  • Personlig hjelp til hygiene, matinntak, av- og påkledning og liknende gis etter individuell vurdering.
  • Hjelp til sårskifte og injeksjoner ytes normalt bare til brukere som ikke er i stand til å benytte egen lege eller poliklinikk. Utføres kun unntaksvis i helgene.
  • Medisinbestilling og henting av medisiner på apotek utføres normalt av bruker selv eller pårørende.
  • Middager leveres fortrinnsvis brukere som er innskrevet i hjemmetjenesten, og kun til brukere som er avhengig av dette av ernæringsmessige årsaker.
  • Oppsøkende tilsyn kan i spesielle tilfeller innvilges for inntil 14 dager.
  • Hårpleie og fotpleie skal normalt utføres av frisør og fotpleier.
  • Hjemmetjenester skal ikke ytes når brukeren oppholder seg i institusjon, for eksempel på korttidsopphold, avlastningsopphold eller dagsenter.

Hva kan vi forvente av deg

Vi forventer at du bidrar med de ressurser du har. Alle tjenester gis etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”.
Tjenesten har som målsetting at personens egenaktivitet skal styrkes og dermed bidra til at det er mulig å bo i eget hjem lengst mulig.

Lov og regelverk

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt 6 bokstav a.

Pris for tjenesten

Hjemmesykepleie er gratis, men brukeren må selv bekoste sine medisiner, elastiske strømper, evt. hygieneprodukter, samt spesialprodukter relatert til bestemte sykdommer og langvarig behandling. Dette kan ofte fås på resept.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Meldte behov behandles fortløpende.

Søknad sendes til

Behov meldes enklest på telefon til hjemmebasert omsorg (se nedenfor).

Søknadsbehandling

Etter henvendelse foretar sykepleier vurderingsbesøk. Henvendelsen behandles deretter av koordinerende enhet.

Søknadsskjema

Søknadsskjema fylles ut ved vurderingsbesøket. Dette inneholder informert samtykke, som gir tjenesten rett til å innhente opplysninger fra fastlege eller andre, samt i forhold til registrering av IPLOS – data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Klagemulighet

Evt. klage rettes til enhetsleder. Dersom vedtaket ikke endres, vil vedtaket, dersom du på forhånd ikke motsetter deg dette, bli oversendt helsetilsynet i Vestfold, jfr. Kommunehelselovens § 2-4, 2. ledd. Klagefrist: 4 uker.

Kontakt oss

Hjemmesykepleien tlf. 33 15 53 80
Enhetsleder tlf. 33 15 53 80 (hverdager 08.00 – 15.00)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom