Matombringingstjeneste


Tilkjørt varm mat fra Lardal sykehjem

Matombringing er en tjeneste som kan tildeles fra 3 til 7 dager pr. uke.
Tjenesten er behovsvurdert.

Hvem kan få tjenesten

Tjenesten tildeles etter en faglig og skjønnsmessig totalvurdering til aktuelle søkere innenfor målgruppen. Middager leveres fortrinnsvis brukere som er innskrevet i hjemmetjenesten, og kun til brukere som er avhengig av dette av ernæringsmessige årsaker. Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsnivå (IPLOS – Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Målgruppe

Brukere som er innskrevet i hjemmetjenesten som har funksjonssvikt og/eller ernæringsproblemer.
For å få levert middag i helgene, må du også være avhengig av dette tilbudet gjennom resten av uka.

Pris for tjenesten

Pris pr porsjon   Kr. 79,-.

Lov og regelverk

Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste.

Søknadsfrist

Søknader/henvendelser behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Henvendelser rettes til hjemmetjenesten.

Søknadsbehandling

Enhetsleder fatter administrativt vedtak etter forutgående vurderingsbesøk.

Søknadsskjema

Søknadsskjema fylles ut ved vurderingsbesøket. Dette inneholder informert samtykke, som gir tjenesten rett til å innhente opplysninger fra fastlege eller andre, samt i forhold til IPLOS –data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Klagemulighet

Evt. klage rettes til enhetsleder. Dersom vedtaket ikke endres, vil klagen bli oversendt formannskapet.

Kontakt oss

Hjemmesykepleien tlf. 33 15 53 80
Enhetsleder tlf. 33 15 53 80 (hverdager 08.00 – 15.30)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom