Omsorgslønn


Hvem kan få tjenesten

Tjenesten tildeles omsorgsyter etter vurdering av den omsorgstrengendes totale behov.
Momenter som vurderes i forbindelse med søknad om omsorgslønn er om omsorgsarbeidet er særlig tyngende – dvs. om det er særlig fysisk eller psykisk belastende, om det fører til sosial isolasjon.

Kommunen er imidlertid pliktig til først å prøve hjemmetjenester for de oppgaver det søkes godtgjøring for. Hvis dette ikke er tilstrekkelig eller hensiktsmessig, skal omsorgsgodtgjøring vurderes.

En har ikke rettskrav på omsorgslønn.

Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsnivå (IPLOS – Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Hvordan få tjenesten

Skriftlig søknad sendes enhetsleder. Det vil bli foretatt vurderingsbesøk med intervju av både den omsorgstrengende og omsorgsyter.

Kriterier for å få tjenesten

Omsorgssituasjonen skal være

 • særlig tyngende
 • langvarig
 • ikke kunne kompenseres med kommunale hjelpetiltak

Tildelingen forutsetter at

 • aktuelle avlastningstiltak er utprøvd eller vurdert
 • det foreligger svar på søknad om hjelpestønad fra NAV Lardal
 • den omsorgstrengende samtykker i at søkeren er den som best kan ivareta   omsorgen
 • kommunen vurderer den pårørendes omsorg som best og nødvendig for den omsorgstrengende

Hva du kan forvente av oss

 • Godtgjøringens størrelse baseres på en vurdering av hva som er merbelastningen i omsorgssituasjonen.
 • Til grunn legges også størrelsen på hjelpestønaden fra NAV Lardal.
 • Omsorgsgodtgjøringen utbetales månedlig og er skattepliktig inntekt.
 • Omsorgslønnen er til enhver tid minstelønn for stillinger uten særskilte krav om utdanning.
 • Omsorgsgiveren er imidlertid ikke å betrakte som kommunal arbeidstaker, og omfattes derfor ikke av kommunale lønns- og arbeidsbestemmelser og mottar ikke ferie- eller sykepenger.

Kommunen vil løpende vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste den pårørende for det arbeid det gis godtgjøring for. Kommunen gir derfor godtgjøring for tidsbegrensede perioder.

Lov og regelverk

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-6

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknaden sendes Lardal kommune, avd familietjenesten v/søknadsmottak.

Søknadsbehandling

Søknaden behandles av kommunens saksbehandler.

Klagemulighet

Det er klagerett på administrative vedtak etter lov om sosiale tjeneste § 8-6 og forvaltningslovens § 28-36.
Klageinstans for vedtak om omsorgslønn er Fylkesmannen i Vestfold.
Klage på vedtak sendes enhetsleder. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Kontakt oss

Enhetsleder tlf. 33 15 52 00 (hverdager 08.00 – 15.00)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom