Trygghetsalarm


Hvem kan få tjenesten

Tjenesten tildeles etter en faglig og skjønnsmessig totalvurdering.
Brukeren må ha telefon. Det forutsettes også at det kan monteres nøkkelsylinder hos brukeren. Det må også stilles nøkkel til disposisjon for hjemmetjenesten.
Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsnivå (IPLOS- Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Målgruppe

Hjemmeboende eldre, fortrinnsvis aleneboende og funksjonshemmede som pga. sykdom eller annen funksjonssvikt har behov for trygghet eller kan få akutt behov for hjelp.Kriterier for å få tjenesten

Ved vurderingen legges det vekt på

  • klare risikoforhold som falltendens, ustabil hjertesykdom, uttalt angstproblematikk mv.
  • almenntilstand
  • om søker har nærhet til pårørende/nettverk
  • om søker kan forstå og benytte seg av alarm
  • om det finnes andre alternativer som for eks mobiltelefon, programmert trådløs telefon
  • søkers eget nettverk, nabohjelp, telefonvenn

Pris for tjenesten

Egenbetaling   Kr. 270,- pr mnd

Lov og regelverk

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Søknaden sendes til

Helse omsorg og velferd, Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.

Søknadsbehandling

Saksbehandler fatter vedtak.

Klagemulighet

Evt. klage sendes til enhetsleder. Dersom vedtaket ikke endres, vil klagen bli oversendt formannskapet.

Kontakt oss

Ergoterapeut tlf 40 91 84 16 eller enhetsleder : tlf: 33 15 53 80

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom