Informasjon fra legekontoret i Lardal om influensapandemi


Det er et økende fokus på svineinfluensa (Influensa A, H1N1) i media i disse tider. Dette skyldes et tydelig økt antall smittede i Norge. Helsemyndighetene har forventet en slik økning, men det har hersket usikkerhet omkring når, og i hvilken grad, en tydelig økning i antall smittede vil inntreffe. Helsemyndighetene tror nå at influensaen vil komme for fullt i løpet av de nærmeste uker/måneder. Fortsatt er det litt usikkerhet omkring dette.

De fleste smittede vil oppleve svineinfluensaen som en relativt normal influensa-infeksjon, slik mange opplever ved den årlige vinterinfluensaen. Det innebærer feber, slapphet, muskel/leddsmerter. Symptomene vedvarer normalt en snau ukes tid.

I likhet med sesonginfluensa kan også svineinfluensa (H1N1) forverre underliggende kronisk sykdom.

Øverste helsemyndigheter håper å kunne starte vaksinering i månedsskiftet september/oktober. Man antar at det er først da en slik vaksine foreligger på markedet.

Hovedutfordringen med en slik influensapandemi er at et stort antall av befolkningen blir syke og hjemme fra jobben samtidig. Dette vil kunne gi utfordringer i forhold til å holde samfunnshjulene i gang. Derfor har øverste helsemyndigheter laget planer for hvordan kommunene skal prioritere vaksinasjon av kommunens innbyggere og ansatte. Ved en vaksninasjon er kommunen pålagt å prioritere vaksine til dem som har et arbeid som må opprettholdes også under en influensapandemi. I tillegg vil utsatte grupper som kronisk syke og svake bli prioritert.

Helsemyndighetene skal åpne en landsdekkende publikumstelefon 3. august. Telefonnummeret er: 815 55 015.
Telefontjenesten er ment for personer som søker informasjon. Den er ikke ment for personer som mistenker at de er syke.

Legekontoret i Lardal oppfordrer personer som mistenker at de er syke om å ringe til legekontoret først. Legekontoret vil da vurdere hjemmebesøk. På den måten kan man begrense smitten. 

Ved et stort antall smittede med behov for legekontakt vil det bli aktuelt å lage egen inngang/eget venterom for mistenkt influensasmittede. Dette for å unngå smitte til andre som møter til legekontoret av annen grunn.

For øvrig vises det til tidligere generell informasjon på kommunens nettside omkring svineinfluensa H1N1, samt til nettsiden www.pandemi.no

Mvh Lardal legekontor
v/legene Schebesta og Strømme

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom