Personer med nedsatt funksjonsevne


  • Avlastning/besøkshjem
  • Støttekontakter
  • Ledsagerbevis
  • Parkering for forflytningshemmede
  • Transportordningen for funksjonshemmede
  • Individuelle planer


Avlastningshjem/besøkshjem

Tilbud om avlastning kan gis til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Den skal bidra til at pårørende kan ha regelmessig fritid og forebygge slitasje. Lardal kommune benytter seg av private avlastere, og det er primært helgeavlastning som tilbys.
Lov om sosiale tjenester

Saksbehandler, tlf. 33 15 52 00 eller 95 88 48 31.
E-postadresse

Støttekontakter

Støttekontakt kan innvilges til personer i alle aldre som har behov for bistand til å bryte isolasjon eller for å ivareta interesser og ferdigheter. Det kan være hjelp til sosial trening og nettverksoppbygging. Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det vil kunne være sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter.
Les mer

Saksbehandler, tlf. 33 15 52 00 eller 95 88 48 31.

E-postadresse

Ledsagerbevis

Funksjonshemmede over 8 år, med behov for ledsager ved deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, kan søke om et ledsagerbevis. Det er et personlig identitetskort med bilde, som forteller at eieren av kortet har behov for ledsager.

Ledsager går gratis inn sammen med den funksjonshemmede. Dette gjelder ved kommunale og fylkeskommunale institusjoner som kino, svømmehall og museum, samt på arrangementer i regi av kulturgrupper, lag og foreninger som mottar tilskudd fra Vestfold fylke eller en av kommunene i Vestfold.

I tillegg gjelder beviset på bussene i Vestfold og på NSB. Der går den funksjonshemmede og ledsager begge for halv pris.

Saksbehandler tlf. 33 15 52 00 eller 95 88 48 31.
 
E-postadresse

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede, er ofte et begrenset gode i sentrale bystrøk.
Tildeling av parkeringstillatelser er derfor underlagt en grundig behandling. Dette med basis i Forskrift om parkering for forflytningshemmede, med sikte på å gi adgang til slike plasser for de med størst behov.

Parkeringskort innvilges først og fremst til de med forflytningshemminger og som har problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller den som ofte er til behandling for eksempel på sykehus.
Ut over dette er åpnet for at tildeling basert på ”annen aktivitet” også kan vurderes opp i mot ”særlige behov” for parkeringslettelser.
Parkeringskort for forflytningshemmede kan tildeles både førere og passasjerer og er uavhengig av alder.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, avdelingsleder eller saksbehandler tlf. 33 15 52 00/95 88 48 31.

E-postadresse 

Les mer

Transportordningen for funksjonshemmede

Den fylkeskommunale transportordningen for funksjonshemmede skal være et virkemiddel for å gi funksjonshemmede muligheter til deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er et transporttilbud til dem som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

Søknadssjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, enhetsleder eller saksbehandler tlf. 33 15 53 30, epostadresse.
Les mer

Individuelle planer

Personer med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Målet med individuell plan er at personen skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom