Parkering for forflytningshemmede


Vilkår for parkeringstillatelse

  • Skriftlig søknad.
  • Legeerklæring som beskriver din helsesituasjon i dag.
  • De lokale parkeringsforhold vil også være relevant i en helhetlig vurdering.
  • Forskjellen mellom fører og passasjer.

Søker må ha store forflytningsvansker (legeerklæring).
Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med andre ofte forekommende aktivitet.
For å få tildelt kort må du oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringslettelse. I selve søknaden må du få fram opplysninger som tilsier at du har særlig behov for parkeringslettelser. I dette menes konkrete og faktiske behov.

Dersom du er bilfører vil din søknad bli vurdert ut i fra om du har et særlig behov i forhold til lettelser i parkering, da det er deg som må parkere bilen.
Søker du som passasjer, er vurderingene annerledes. Som passasjer vil du bl.a. kunne bli kjørt nært opp til bestemmelsesstedet. Bilfører vil så kunne parkere bilen på ordinær parkeringsplass.
Tildeling av parkeringstillatelse for passasjerer er således underlagt en vurdering basert på noen andre kriterier enn for tildeling til bilfører.

Parkeringskortet skal tildeles med begrenset tid. Normalt mellom 2 og 5 år. Det kan også tildeles kort for mindre enn 2 år. Aldri for mer enn 5.

Parkeringskort for forflytningshemmede er et personlig kort og skal kun benyttes av innehaver. Det er en forutsetning at kortinnehaver er med i bilen når kortet benyttes.
Dersom kortet likevel blir benyttet av andre, er det viktig å være klar over at kortet da ikke er gyldig. Kortet er et offentlig dokument og har stor verdi for innehaver som da gis adgang til lettelser i parkering.
Det er dessverre registrert kort på avveie og som benyttes av andre. Konsekvensen av misbruk kan være tilbakekalling av kortet og/eller politianmeldelse.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom