Støttekontakter


Formål med tjenesten
Ivareta ditt behov for sosialt samvær og muligheter for en meningsfull fritid uavhengig av familie eller personer fra støtteapparatet.

Hvem kan få tjenesten
Personer som ut fra funksjonshemning, psykiske eller sosiale problemer eller som mangler nettverk kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold
Støttekontakten skal

 • Følge til ulike arrangementer ut fra dine interesser.
 • Være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.
 • Ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.


Hva du kan forvente av oss

 • Vedtak fattet ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud.
 • Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.
 • Du får råd, informasjon og veiledning om dette tiltaket og eventuelle andre aktuelle tjenester.
 • Avtaler tidspunkter innenfor oppdragets rammer som passer begge parter, og at støttekontakten overholder avtalte tidspunkter.
 • Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til.
 • Støttekontakten er fleksibel innenfor oppdragets rammer.
 • Støttekontakten er informert om sin rolle.Støttekontakten har taushetsplikt.


Hva vi forventer av deg

 • Betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.
 • Gir beskjed til støttekontakt i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.
 • Gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.
 • Du tar del i kartleggingssamtale/evalueringssamtale før vedtak fattes.


Praktiske opplysninger
Betaling

Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten.

Saksbehandlingstid
Alle søknader besvares innen en måned etter Forvaltningslovens § 11 a). Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente noe til egnet person er funnet. Frist for å finne egnet person er 3 måneder. Dersom egnet person ikke er tilgjengelig da, vil andre tjenester måtte vurderes.

Klageadgang
Forvaltningsloven kap 4 og 5.  Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom