Transportordningen for funksjonshemmede


Godkjenning av brukere
Kun søkerens funksjonshemming skal ligge til grunn ved vurderingen. Funksjonshemmingen må være av en slik grad at søkeren har vesentlige vansker med å benytte ordinære transportmidler, herunder terminaler og holdeplasser.

Avstand til holdeplass eller manglende/utilfredsstillende kollektivtransport kvalifiserer ikke for å bli godkjent som bruker av ordningen.

Kun personer med varig funksjonshemming kan godkjennes som brukere. Som varige funksjonshemminger regnes funksjonshemminger med varighet på minimum 3 år.
I spesielle tilfeller der det er usikkerhet om varigheten, kan det likevel gis brukerstatus for en begrenset periode.

Søknad om godkjenning sendes bostedskommune på fastsatt søknadsskjema.

Kommunene saksforbereder og tilrår hvem som bør godkjennes som brukere av transportordningen. Vestfold fylkeskommune fatter vedtak om godkjenning av brukerne.

Klage på avslag
Vedtak om avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagen avgjøres av fylkestingets oppnevnte klageorgan.

Hvem kan omfattes av transportordningen
Reglementet skiller mellom fire kategorier brukere; Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 og Gruppe 4 som får ulikt transporttilbud.

Gruppe 1
Det er intensjonen at personer som skal leve hele eller store deler av sitt liv med betydelige funksjonshemminger, skal kunne få et reelt transporttilbud. Med hele eller store deler av livet menes funksjonshemming som er oppstått før fylte 67 år.

Personer med varig og betydelig funksjonshemming, varige rullestolbrukere og blinde/svaksynte som er sterkt forflytningshemmet, godkjennes uansett brukerantall og gis et vesentlig bedre tilbud enn brukerne i de andre gruppene.

Gruppe 2
Personer med samme betydelige funksjonshemming som Gruppe 1, men hvor funksjonshemmingen er oppstått etter fylte 67 år.

Gruppe 3
Personer som har funksjonshemming som gjør at de kun med vesentlige vanskeligheter er i stand til å benytte ordinære kollektive transportmidler, herunder terminaler og holdeplasser. Øvre grense 80 år.

Gruppe 4
Personer med bil innkjøpt med støtte fra Rikstrygdeverket (RTV-bil), omfattes av ordningen, men får redusert tilbud.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom