Pasient- og brukerombudet


Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet.

Våre tjenester er gratis, og vårt arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Vestfold kan du ta kontakt slik:

Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Postboks 2104
3103 Tønsberg
Tlf: 33 34 77 90 eller e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom