Sykehjem


Lardal sykehjemLardal sykehjem har 28 sykehjemsplasser, fordelt med 12 på dementavdeling og 16 på langtids- rehabiliteringsavdeling. 

Sykehjemmet har storkjøkken, som også leverer mat til hjemmeboende.

Institusjonsplass skal være et tilbud når behovet for medisinsk behandling og sykepleie tilsier heldøgns omsorg i institusjon. Alle aktuelle hjelpetiltak må allerede være utprøvd eller vurdert før institusjonsplass tildeles.

Det kan også tildeles korttidsplass ved Lardal sykehjem. Korttidsplass kan være aktuelt ved avlastningsbehov hos pårørende, for å avverge langtidsinnleggelse, ved behov for observasjon og utredning, ved behov for trening/opptrening eller ved behov for akutt døgnpleie.

Lardal kommune har avtale med 2.linjetjenesten om overføring av ferdigbehandlede pasienter fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten. Når kommunen får meldinger fra Sykehuset i Vestfold HF foretas det en faglig vurdering om hva slags tilbud pasienten tilbys etter utskriving. Kontaktperson for dette er avdelingsleder Solfrid Zimmermann Berg, tlf 452 08 171.

Avlastningsopphold

Korttidsopphold

Langtidsopphold

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom