Avlastningsopphold


Formål med tjenesten

Tidsavgrenset avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Individuell pleie og omsorg i institusjon til personer som er avhengig av omfattende omsorg fra sine nærmeste for å kunne bo hjemme (Sosialtjenesteloven kap. 4).

Hvem kan få tjenesten

Avlastningstiltaket er rettet mot deg som er omsorgsyter. Har du særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning for å kunne opprettholde evnen til å fortsette omsorgen, kan du søke avlastningsopphold for omsorgsmottaker.

Tjenestens innhold

Kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold.
Oppholdets form og lengde er vurdert ut fra omsorgspersonens behov for avlastning fra omsorgsoppgavene. Oppholdet skal gi omsorgsmottaker pleie og omsorg som imøtekommer hans/hennes behov og gir omsorgsyter trygghet for at han/hun blir tatt hånd om på en verdig og kyndig måte. Målet med oppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med dere og blir beskrevet i et vedtak.

Tilsynslegeordning

Ved døgnopphold i sykehjem er det tilsynslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Fysioterapi

Tilbud om fysioterapi, behandling og/eller veiledning av fysioterapeut gis kun etter vurdert behov.

Hva brukeren kan forvente av oss

 • Dere får informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis dere slik det er formulert i vedtaket.
 • Endringer i tjenesten gjøres etter en faglig vurdering og i samarbeid med dere.
 • Du som er på avlastning får medisinsk oppfølging av tilsynslegen i overensstemmelse med din fastlege.
 • Dere kan få snakke med legen den dagen legen er tilstede. Sykepleier i avdelingen har opplysning om hvilken dag legen er å treffe i avdelingen.
 • Målsetting for eventuell fysioterapibehandling og trening under oppholdet settes opp i samarbeid med deg som har avlastningsoppholdet, fysioterapeut og øvrig personale.
 • Du som er på avlastning får gratis skyss, dersom du trenger undersøkelse eller behandling på sykehus når du har et opphold i sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg og den du har omsorgen for

 • Dere forteller oss hva dere ønsker og hva dere ikke er fornøyd med.
 • Dere sørger selv for transport til og fra avlastningsoppholdet, unntak er dagopphold.
 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt fysioterapeut, slik at vi best mulig kan følge opp medisinske forhold for deg som har avlastningsopphold.
 • At dere om mulig sørger for at privat tøy merkes og at dere avklarer ønsker vedrørende tøyvask under oppholdet.
 • At du som har avlastningsoppholdet, selv er ansvarlig for verdisaker/gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og selv tar ansvar for eventuelle tap.
 • At du ved innleggelse tar stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende. Videre bør du avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • At dere respekterer at tjenesteyter ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Praktiske opplysninger
Betaling

Det betales ikke for avlastningsopphold.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 3 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet behandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om avlastningsopphold kan påklages etter Sosialtjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom