Korttidsopphold


Formål med tjenesten

Målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre dine muligheter til å bo hjemme. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom (kommunehelsetjenesteloven).

Hvem kan få tjenesten

Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i sykehjem for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.
Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase, når dette ikke kan oppnås med tilpassede tjenester i hjemmet.

Tjenestens innhold

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold.

Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å

 • utrede ditt bistandsbehov
 • gi deg tilbud om trening og opptrening
 • ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
 • gi lindrende behandling og pleie

Målet med korttidsoppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med deg og er beskrevet i form av vedtak.

Tilsynslegeordning

Ved døgnopphold i sykehjem er det tilsynslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Fysioterapi

Tilbud om fysioterapi, behandling og/eller veiledning av fysioterapeut gis etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.
 • Tilsynslegen følger opp din fastleges behandling.
 • Du eller din representant kan få snakke med legen den dagen han/hun er tilstede.
 • Tilsynslegen gir medisinsk behandling som bidrar til at målsettingen for korttidsoppholdet nås.
 • Målsetting for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og øvrig personale.
 • Ditt behov for tilrettelegging hjemme skjer i samarbeid med deg og dine i god tid før korttidsoppholdet er over.
 • Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelser eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, slik at vi kan følge opp medisinsk forhold best mulig.
 • Du forteller oss om dine ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du/din representant sørger selv for transport til og fra korttidsopphold, unntak er dagopphold.
 • Du om mulig sørger for at ditt private tøy merkes og at du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende. Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Praktiske opplysninger
Betaling

Satser 2017
Korttidsopphold døgn, koster kr 155,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår.
Dagopphold koster kr 80,- pr dag.
Nattopphold koster kr 80,- pr natt.

Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 3 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om korttidsopphold kan påklages etter kommunehelsetjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom