Senior i Lardal


Velkommen til Eldreportalen
Her finner du informasjon om rådet for eldre og funksjonshemmede samt en samling av linker til informasjon som vi tror kan være nyttige for deg som er eldre.

Råd for eldre og funksjonshemmede 
Rådet velges av kommunestyret for 4 år av gangen (følger kommunestyreperioden). Det sittende rådet (2015 - 2019) i Lardal består av følgende personer:

Medlemmer Personlige varamedlemmer
Aslaug Evju, leder 930 58 213 Gunnar Svae 482 53 859
Sissel Tangen, nestleder 418 50 911 Asbjørn Fossli 481 18 482
Anna Sandbekk 905 35 378 Asbjørn Fossli 481 18 482
Svein Sandbekk 952 48 540 Karen Hansen 980 24 641
Ingeborg Tjentland 452 06 874 John Arne Hellingsrud 906 10 927
Terry Gabo 412 66 736  Leif Helge Svae 917 56 746
Gry A. Lie (LTL) 940 39 087 Vidar Freslo (FRP) 481 49 141

 

Lov om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår at det skal opprettes en representasjonsordning i alle kommuner.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres og mennesker med nedsatt funksjonsvnes levekår, og kan også selv ta opp saker. Protokollen fra møtet skal følge saksdokumentene til det/de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken. Publikum kan henvende seg direkte til medlemmene av rådet med spørsmål/saker som ønskes tatt opp til behandling.Samfunn

Lov om kommunale og fylkeskommunele eldreråd
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
Anstendighet
Statens seniorråd - et rådgivende organ i seniorpolitikken
Vi over 60
Seniornett


Offentlige tjenester

Bostøtte
Pensjonsreformen
Norge.no med informasjon

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom