NAV Lardal


NAV-logoNAV kontoret har ansvar for å levere arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne og arbeidsgiverne i kommunen. Enheten omfatter både kommunale og statlige ytelser og virkemidler. Kontoret skal, gjennom samarbeid med NAV Vestfold, tilby alle NAV sine tjenester til alle våre brukere.

Vår visjon: Vi gir mennesker muligheter

Kontorets tjenester er mange og sammensatte:

  • Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Bistand til etablering og/ eller opprettholdelse egen bolig (Startlån)
  • Husbankens bostøtteordning
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Bosetting av flyktninger, inkl. Introduksjonsordningen for nyankommende flyktninger.
  • Oppfølging av brukere som mottar ulike økonomiske ytelser på grunn av sykdom, rehabilitering, attføring, arbeidsledighet eller andre personlige eller sosiale forhold.
  • Behandling av saker etter Lov om folketrygd og andre lover i tilknytning til denne.
  • Markedsarbeid – «alle aktiviteter knyttet til NAVs samhandling med virksomheter og bedrifter, uavhenging av om formålet er å bistå arbeidssøkere, arbeidstakere eller arbeidsgivere».
  • NAV Lardal tilbyr gjeldsrådgivning og økonomisk veiledning.  
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom