Sosiale tjenester


Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp ytes av kommunen der du bor eller oppholder deg. Du kan ha krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Når sosialhjelp skal vurderes, vil sosialtjenesten ved NAV Lardal i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt som arbeidsinntekt, trygdeytelser, bostøtte mv. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet når alle andre økonomiske rettigheter er utnyttet fullt ut, uten at dette fører til at man er økonomisk selvhjulpen. (Hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen).

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er en del av satsingen for å bekjempe fattigdom. Målet med programmet er å forsterke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Det skal bidra til at flere i målgruppen kvalifiserer seg til - og kommer ut i - arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.

Hvem kan delta i kvalifiseringsprogrammet ?

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids-og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett  til deltakelse i programmet. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om deltakere av programmet vil kunne ha nytte av ordningen. Programmet forutsetter motiverte deltakere. Vilkårene for programmet vil samlet treffe en målgruppe som er særlig avhengig av individuelt tilpassede tiltak og som ikke får tilstrekkelig hjelp av eksisterende tilbud.
Søkere må ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg forutsetts det at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program, som er hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for å delta i arbeidslivet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom